Regulamin | batz.pl

Regulamin

I. Postanowienia ogólne i definicje
 
1. Ten Regulamin reguluje prawa i obowiązki firmy TORRA s.r.o. -  Expandeco - BATZ PL, Stara Droga 92, 40-430 - Skoczow
(dalej tylko sprzedający)i  klienta (dalej tylko klient) przy zakupie towaru oferowanego sprzedającym za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie internetowej www.batz.pl (dalej tylko batz.pl) a jest on integralną częścią umowy sprzedaży zawartej między klientem a sprzedającym zdalnie za pośrednictwem sklepu internetowego w internecie (dalej tylko umowa sprzedaży).
 
2. Regulamin jest ważny od 01.05.2017
 
3. Wszystkie relacje między klientem a sprzedającym, które nie są objęte niniejszym Regulaminem, będą regulowane odpowiednimi przepisami ustawy nr. 513/1991 Sb. Kodeks spółek handlowych, z późniejszymi zmianami. Jeżeli klient jest konsumentem zgodnie z § 52 par. 3 ustawy nr. 40/1964 Sb. Kodeksu cywilnego, z późniejszymi zmianami, to znaczy, jeśli jest to klient, który w chwili zawarcia i wykonywania umowy nie działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, relacje, które nie są objęte niniejszym Regulaminem, regulowane są według odpowiednich przepisów ustawy nr. 40/1964 Sb. Kodeksu cywilnego, z późniejszymi zmianami.
 
4. Prawa klienta w stosunku do sprzedającego, wynikające z ustawy. 250/2007 Z.z. ochrona konsumentów oraz zmiana ustawy nr SNR. 372/1990 Sb. o wykroczenia, z późniejszymi zmianami oraz ustawa nr. 108/2000 Z.z. Ochrona konsumentów w sprzedaży obwoźnej oraz sprzedaży na odległość z późniejszymi zmianami, pozostają niezmienione przez niniejszy Regulamin.
 
5. Zamówieniem elektronicznym jest wysłany formularz elektroniczny sklepu internetowego batz.pl, zawierający informacie o klientowi, listę zamówionego towaru z oferty sklepu batz.pl oraz łączna cena tego towaru.
 
6. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky e-shopu na batz.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom e-shopu.
 
7. Towarem są wszystkie produkty znajdujące się w cenniku sprzedającego na batz.pl
 
8. Dane kontaktowe sprzedającego dla klientów :
 
- adres do korespondencji (adres do zwrotu towaru) - Expandeco - BATZ PL, Stara Droga 92 ,  40-430- Skoczow 
 
- E-mail: info@batz.pl
 
9. Informacja prawna dotycząca warunków i możliwości alternatywnego rozstrzygania sporów:
 
Jeżeli konsument ma wrażenie iż zostały naruszone niektóre z jego praw jako konsumenta, może złożyć wniosek o rozpoczęcie alternatywnego rozstrzygania sporów, zarówno w ramach europejskiej platformy lub odpowiednich władz słowackich zgodnie z Ustawą o alternatywnych metodach rozstrzygania sporów.
 
Jednak przedtem niż konsument przystąpi do tego kroku, należy najpierw  zawiadomić sklep internetowy, aby zażądać działań naprawczych. Dopiero po otrzymaniu odpowiedzi odmownej lub jeśli w ciągu 30 dni odpowiedź nie zostanie wysłana w ogóle, konsument może złożyć wniosek o rozpoczęcie sporu. Wartość wszystkich wnioskiów musi wynosić co najmniej 20 EUR.
 
Właściwe organy odpowiedzialne za doręczenie oraz rozstrzyganie sporów są:
 
- Sl (Słowacka Inspekcja)
- Prywatne subjekty alternatywnego rozstrzygania sporów, zapisane na Liście prowadzonej przez Ministerstwo gospodarki na stronie internetowej :     http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s.
 
Jeżeli konsument złoży wniosek o rozpoczęcie postępowania, wyżej wymienione subjekty powiadamiają  esklep internetowy o rozpoczęciu rozwiązywania sporów i dostarczą wszystkie niezbędne dokumenty z prośbą o komentarz do danego stanu faktycznego w terminie co najmniej 15 dni. Sklep internetowy jest zobowiązany do współdziałania w rozwiązywaniu takich sporów, w przeciwnym razie grozi mu grzywna od Słowackiej Inspekcji Handlowej od 500 do 10000 EUR.
 
Cały proces rozstrzygania sporów powinien być zakończony w ciągu 90 dni od rozpoczęcia. W bardziej złożonych przypadkach czas ten może być przedłużony przez 30 dni, i to wielokrotnie. Chyba że obie strony są zainteresowane polubownym rozwiązaniem sporu, wyżej wymienione strony opracują umowę w celu rozwiązania sporu. Umowa jest w takim razie wiążąca dla obu stron.
 
Alternatywne rozstrzyganie sporów jest nieodpłatne. Właściwy organ może żądać przy inicjacji sporu maksymalną opłatę w wysokości 5 EUR z VAT. Platforma do składania wniosków jest http://ec.europa.eu/odr
 
II. Zamówienie
 
1. Warunkiem ważnego zamówienia elektronicznego jest dokładne i kompletne wypełnienie wszystkich formularzy rejestracyjnych.
 
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie oraz za szkody, które spowodowane zostały ze względu na fakt, że klient przy rejestracji nie podał wszystkich wymaganych danych lub  wypełnił formularz rejestracyjny nieprawidłowo.
 
3. Przyjęte zamówienie elektroniczne jest uważane za umowę sprzedaży i jest wiążące.
 
4. Umowa sprzedaży pomiędzy sprzedającym i klientem wynika z wiążącego potwierdzenia zamówienia elektronicznego. Sprzedający zobowiązany jest do potwierdzenia przez e-mail (na adres e-mail kupującego podany w zamówieniu elektronicznym) zawartości zamówienia elektronicznego klienta w ciągu 24 godzin od jego dostarczenia do sprzedającego, w przeciwnym razie umowa nie jest ważna.
 
5. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zawartości zamówienia elektronicznego podanej w wiadomości e-mail sprzedającego. W przypadku braku porozumienia co do treści zamówienia elektronicznego, potwierdzonego przez sprzedającego, kupujący musi niezwłocznie powiadomić sprzedającego przez e-mail, wysłany na adres e-mail  info@batz.pl.
 
6. Za zasadnicze elementy zamówienia elektronicznego uważane są :
- Identyfikacja klienta tzn. nazwa firmy lub imię i nazwisko, siedziba/miejsce zamieszkania,REGON, NIP, telefon kontaktowy oraz adres e-mail.
- Kod zamawianego towaru według katalogu lub też jego opis.
- Ilość zamówionego towaru.
- Adres dostawy towaru (jeżeli  nie będzie on podany, zakładamy iż towar ma być            dostarczony na adres siedziby/zamieszkania klienta).
- Czas dostawy towaru (dzień, godzina), jeżeli klient umówi się ze sprzedającym inaczej niż określono w Regulaminie.
- Imię i nazwisko osoby upoważnionej do odebrania dostarczanego towaru (jeżeli ta informacja nie jest podana, zakładamy, że do odebrania dostarczanego towaru jest upoważniony klient lub którykolwiek z jego pracowników).
 
Jeśli zamówienie nie będzie zawierało danych dotyczących poprzedniego artykułu będzie ono uważano za niekompletne. Sprzedający w tym przypadku spróbuje się skontaktować  z klientem przez e-mail lub telefonicznie  w sprawie usunięcia stwierdzonych błędów w zamówieniu  elektronicznym i jego ewentualnego wyjaśnienia lub zmiany.  Kiedy uzupełniające dane zostaną dostarczone do sprzedającego, zamówienie uważano jest za kompletne.
 
III. Anulowanie zamówienia
 
Kupujący ma prawo do anulowania zamówienia elektronicznego bez podania przyczyny w dowolnym momencie przed jego wiążacym potwierdzeniem przez sprzedającego.
 
Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia lub jego części w tych przypadkach :
 
- w przypadku zamówienia za pobraniem, kiedy zamówienie nie było możliwe potwierdzić (niepoprawny numer telefonu/niedostępny/nie odpowiada na e-mail)
 
- towar nie jest już produkowany lub dostarczony lub znacząco zmieniła się jego cena u dostawcy. W przypadku, gdy nastąpi taka sytuacja, sprzedający skontaktuje się z klientem, aby uzgodnić dalsze działania. Jeżeli klient zapłacił część lub pełną kwotę ceny zakupu, zostanie ona wysłana z powrotem na jego konto  w ciągu 15 dni kalendarzowych.
 
IV. Umowy konsumenckie i pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy
 
1.  W przypadku gdy umowa sprzedaży zawarta  jest za pomocą środków porozumiewania się na odległość (w tym przypadku sklep internetowy), klient ma prawo do odstąpienia od umowy  sprzedaży w terminie  do 7 dni od daty otrzymania towaru. Tylko w przypadku, gdy sprzedający nie przekazał kientowi  informacje, które są zgodnie z § 10 ustawy nr. 108/2000 (ustawa o ochronie konsumentów w sprzedaży obwoźnej oraz sprzedaży na odległość z późniejszymi zmianami) wymagane do przekazania, termin wynosi trzy miesiące od daty otrzymania towaru. Jeśli informacje są właściwie przekazane, okres wypowiedzenia  trzech miesięcy jest zakończony, a od tego czasu zaczyna się okres 7-dniowy. Klient nie może wycofać się z umów wymienionych w § 12 ust. 5 1. Ustawa nr. 108/2000 (ustawa o ochronie konsumentów w sprzedaży obwoźnej oraz sprzedaży na odległość z późniejszymi zmianami).
 
2. Zawiadomienie klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży musi być sprzedającemu dostarczone przed upływem terminu odstąpienia od umowy a równocześnie musi być sprzedającemu prawidłowo zwrócony  towar w oryginalnym stanie z wszystkimi  dowodem zakupu oraz dokumentacją, które zostały dostarczone do klienta. W przypadku szybkiego rozwiązania sprawy konieczne jest, aby zwrócić towar na taki sam adres sprzedającego, który jest podany w dowodach zakupu jako miejsce, z którego towar został wysłany do klienta.
 
3. Odstąpieniem klienta od umowy sprzedaży, umowa sprzedaży od początku się anuluje. Sprzedający jest zobowiązany do odbioru towaru i zwrócić klientowi nie później niż 15 dni od daty odstąpienia od umowy sprzedaży kwotę zapłaconą za towar przelewem  bankowym na konto klienta, w tym kosztów poniesionych przez klienta w związku z zamówieniem towaru. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez klienta tylko w przypadku, gdy towar w pełni spełnia wymagania jakościowe i nie miał żadnych wad.
 
4. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z powyższych warunków , sprzedający nie zaakceptuje rezygnację z zamówienia elektronicznego a towar zostanie wysłany z powrotem na koszty klienta.
 
V. Warunki cenowe
 
1. Cena towaru oferowanego przez sprzedającego  poprzez batz.pl zawsze jest wyświetlana obok wybranego towaru.
 
2. Cena zakupu zawsze jest podana z VATE-em (podatku od wartości dodanej).
 
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany (wzrost / spadek) ceny towaru opublikowanym na batz.pl. Nowe ceny towarów są ważne od momentu ich opublikowania na batz.pl
 
4. Taka regulacja ceny nie dotyczy towaru już zamówionego przez klienta.
 
5. Jeśli  w sklepie internetowym batz.pl pojawi się obok niektórego produktu cena rzeczywiście błędna, np. w przypadku że chodzi o towar powszechnie dostępny i powszechnie znany, a jego cena różni się od zwykłej ceny, lub z powodu awarii systemu występuje w cenie produktu 1 EURO, sprzedający nie jest zobowiązany dostarczyć produkt w błędnie podanej cenie, ale może klientowi zaoferować dostawę produktu za właściwą cenę. Jeżeli się klient nie zgadza, może z umowy sprzedaży zrezygnować.
 
VI. Wysyłka i pakowanie
 
1. Sprzedający nie nalicza kosztów za pakowanie jeżeli towar pakowany jest w sposób standardowy, potrzebny do zabezpieczenia towaru w czasie transportu.
 
2. Sprzedający nalicza koszty wysyłki. Szeczegóły odnośnie sposobu oraz ceny dostawy są podane w części Dostawa i płatność towaru.
 
VII. Warunki płatności
 
1. Płatność dokonywana jest w EURO a sprzedający wymaga jeden z wymienionych sposobów płatności ::
 
- Płatność z góry : Przy tej metodzie płatności zostanie towar wysłany do klienta po zapłaceniu toraz zaksięgowaniu pełnej kwoty towaru wymienionego w zamówieniu elektronicznym na konto TORRA, s.r.o, bank ING: IBAN: SK51 0200 0000 0044 0345 5358, symbol wariabilny: numer zamówienia elektronicznego.
 
- Płatność za pobraniem : Przy tej metodzie płatności zapłaci klient przy odbiorze osobistym od firmy kurierskiej DPD s.r.o.
 
- Płatność przez bramkę płatniczą Besteron – Przy tej metodzie płatności zapłaci klient za pośrednictwem karty płatniczej lub online przez nacisk wybranego banku. Przy tej metodzie płatności są kwota oraz symbol wariabilny automatycznie wstępnie wypełnione.
 
 
VIII. Warunki dostawy
 
1. Dostawa elektronicznie zamówionego towaru będzie w zależności od dostępności towaru oraz możliwości logistyki sprzedającego ekspedowana jak najwcześniej i nie później niż 10 dni roboczych od daty, gdy sprzedający potwierdził  klientowi otrzymanie zamówienia elektronicznego, i to w miejscu dostawy określonym w zamówieniu elektronicznym.
 
2. O wysłaniu towaru jest klient informowany  za pośrrednictwem e-maila.
 
3. TovarTowar jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD s.r.o. bezpośrednio w ręce, na adres dostawy podany w zamówieniu elektronicznym.
 
4. Przed samym dostarczaniem towaru, firma kurierska skontaktuje się z klientem w celu ustalenia dokładnego czasu dostawy.
 
5. Jeżeli kupujący nie będzie obecny w czasie, który uzgodnił z kurierem w punkcie dostawy i  nie upoważni inną osobę do przyjęcia towaru, klient jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez sprzedającego lub firmę kurierską z powodu nieudanej dostawy do klienta. Koszty ponownego dostarczenia do klienta są pokrywane przez klienta.
 
6. Towar staje się własnością kupującego w chwili odbioru i zapłaty ceny zakupu.
 
7. Do przesyłki z towarem zawsze jest dołączona faktura. Przy odbiorze towaru klient jest zobowiązany sprawdzić czy opakowanie, w którym jest towar zapakowany nie jest uszkodzony oraz podpisaó potwierdzenie o odebraniu przesyłki. W razie jego uszkodzenia jest konieczne w miejscu dostawy spisać protokół o stwierdzonych wadach spowodowanych podczas transportu. Jeżeli klient odbierze towar wbrew uszkodzeniu, sprzedający nie będzie akceptował reklamacji.
 
8. Za nieuszkodzoną, nieotwartą i oryginalną przesyłkę uważano tylko taką, która jest przeklejona taśmą ochronną sprzedającego. Dostawca jesz zobowiązany przekazać klientowi towar pojedyńczo a na mmiejscu spisać protokół. Za tak spowodowane szkody odpowiedzialny jest dostawca.
 
9. Tovar dodáva predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky.
 
10. Dostawa towaru do innych krajów Unii Europejskiej lub innych krajów jest możliwe na podstawie wcześniejszej zgody i wzajemnego pisemnego ustalenia ceny kosztów przesyłki oraz pakowania lub innych warunków dostawy między klientem i sprzedającym.
 
IX. Anulowanie – formularz do wymiany oraz reklamacji towaru (ściągnij kliknięciem)
 
1. Klient jest zobowiązany wypełnić formularz w przypadku :
 
- odstąpienia od umowy sprzedaży do 30 dni kalendarzowych
Klient ma prawo do odstąpienia od umowy  sprzedaży w terminie  do30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia lub od daty zawarcia umowy bez podania przyczyny. Klient w tym przypadku nie ponosi opłaty manipulacyjnej w związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez klienta tylko wtedy, gdy produkt w pełni spełnia wymagania jakościowe i nie był wadliwy.
 
-zwrot zamówionego towaru
Jeżeli klient stwierdzi, że zamówiony towar nie jest identyczny z tym, który został mu dostarczony, klient ma prawo do zwrotu towaru do sprzedającego w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania towaru. Klient nie ponosi opłat manipulacyjnych w związku z kosztami, które powstały sprzedającemu w związku ze zwrotem towaru. 
 
- klient wymaga wymianę towaru ze względu na nieodpowiedni rozmiar towaru 

Jeżeli klient stwierdzi, że zamówiony towar mu nie odpowiada ze względu na rozmiar, ma prawo otrzymany towar zwrócić i wymagać jego wymianę za towar innego rozmiaru, i to do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru. Wymiana towaru jest możliwa tylko wtedy, kiedy na to pozwala stan magazynu sprzedającego.

Klient nie ponosi opłatę manipulacyjną za koszty poniesione przez sprzedającego w związku ze zwrotem towaru (wymiana). Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez klienta. Sprzedający dostarczy wymieniony towar klientowi w ciągu 30 dni od otrzymania wypełnionego formularza wraz z dowodem zakupu i odbioru towaru lub go w tym terminie  poinformuje, że żądany produkt nie jest dostępny w magazynie i załatwi jego sprawę według tego artykułu Regulaminu.
 
- klient korzysta z prawa do błędów odpowiedzialności sprzedającego. W przypadku reklamacji klient może skorzystać  z prawa wysyłki w cenie zwykłej wysyłki za pośrednictwem słowackiej poczty. Koszty powyżej zwykłej wysyłki prze pocztę słowacką ponosi klient (np. kurierem).
 
Bardziej szczegółowe warunki są opisane w art.IV niniejszego Regulaminu – Warunki i okres gwarancji
 
2. Obowiązkowe dane w Anulowanie – formularz do wymiany i reklamacji towaru
 
- klient ma prawo podać w formularzu następujące dane : numer zamówienia, datę odebrania towaru klientem, imię i nazwisko klienta, pesel, adres zamieszkania, adres e-mail i telefon kontaktowy klienta, mięjsce dostawy towaru, adres, na który ma być dostarczony towar w razie jego wymiany, opis towaru, który kupujący wymaga wymienić oraz opis wymienianego towaru z podaniem jego kodu, koloru, rozmiaru, ilości i ceny towaru oraz sposób zapakowania towaru, nazwę i numer konta bankowego klienta, nazwę i kod banku, w którym prowadzone jest konto, datę, mięjsce oraz podpis klienta.
 
- Klient jesz zobowiązany dołączyć do formularza dowód zakupu ze sklepu internetowego batz.pl oraz kupiony towar w oryginalnym opakowaniu.
 
- jeżeli formularz nie jest kompletnie wypełniony , nie jest dołączony dowód zakupu lub towar nie został wysłany do sprzedającego w oryginalnym opakowaniu, sprzedający powiadomi klienta przez e-mail w celu uzupełnienia brakujących danych/dokumentów/opakowania.
 
- jeżeli do sprzedającego nie został wysłany reklamowany towar, zakłada się iż klient nie złożyl reklamację. 
 
- jeżeli klient nie odpowiada na wiadomości e-mail z wyzwaniem sprzedającego w terminie 7 dni od daty wysłania wiadomości e-mail od sprzedającego, sprzedający zastrzega sobie prawo zakończyć sprawę (wymianę), reklamację a i towar zostanie zwrócony na koszt kupującego z powrotem do kupującego na adres podany w formularzu.
 
- towar, który jest przeznaczony do zwrotu (wymiany), reklamacji, musi być kompletny, nieużywany, nieuszkodzony, w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu. Klient jest zobowiązany do ubezpieczenia towaru, który służy do zwrotu (wymiany), reklamacji. Ryzyko uszkodzenia towaru, który jest przedmiotem zwrotu (wymiany), reklamacji ponosi klient  aż do momentu otrzymania towaru przez sprzedającego.
 
-  Klient  jest zobowiązany wysłać w pełni wypełniony formularz wraz z wymaganymi dokumentami listem poleconym z towarem, który ulega zwróceniu (wymianie), reklamacji, na adres siedziby sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia towaru wysłanego do klienta za pobraniem. 
 
- Łączna cena towaru, który został zwrócony do sprzedającego, obniżona o opłatę manipulacyjną / opłaty /, zostanie przekazana na konto klienta, które jest podane w formularzu, w terminie  do 7 dni od dnia otrzymania wypełnionego formularza wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami oraz  towarem, który wraca z powodu opisanego w punkcie 1 niniejszego artykułu.
 
X. Warunki i okres gwarancji
 
1. Na dostarczony towar jest klientowi udzielony okres gwarancji 24 miesięcy.
 
2. Okres gwarancji rozpoczyna się dniem dostarczenia towaru klientowi.
 
3. Do każdego towaru kupionego u sprzedającegojest dołączona faktura (dowód zakupu towaru), która służy jako karta gwarancyjna a również dowód dostawy.
 
4. Reklamować można tylko towar kupiony u sprzedającego w sklepie internetowym batz.pl i w pełni zapłacony.
 
5. W przypadku reklamacji, klient jest zobowiązany do dostarczenia na adres sprzedającego towar czysty, mechanicznie nieuszkodzony, w oryginalnym opakowaniu, wraz z wymaganymi dokumentami.
 
6. Upoważniona reklamacja gwarancyjna jest bezpłatna.
 
7. Szczegóły i proces w zakresie reklamacji towaru reguluje Regulamin reklamacji opublikowany na  batz.pl.
 
XI. Ochrona danych osobowych
 
1. Sprzedający  archiwuje dane osobowe dostarczone przez klienta wyłącznie w celu świadczenia usług i dodatkowego potwierdzenia warunków umowy zakupu , do realizacji zamówień elektronicznych, wykonania dostawy, rozliczenia i niezbędnej komunikacji między stronami w ciągu dziesięciu lat.
 
2. Sprzedający  nie udostępni dane klienta osobom trzecim z wyjątkiem subdostawców, pośredników sprzedającego, i to tylko tych danych, które są niezbędne do realizacji dostawy. Sprzedający postępuje przy przetwarzaniu danych osobowych klienta zgodnie z przepisami ustawy nr. 428/2002 Z.z. O ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami. Zamówieniem towaru za pośrednictwem sklepu internetowego batz.pl klient potwierdza, że swoje dane osobowe podał dobrowolnie sprzedającemu oraz zgadza się na ich przetwarzanie w ewidencji sprzedającego, o ile nie są sprzeczne z prawem, a także ich udostępniania i dostarczania trzecim osobom oraz instytucjom państwowym pod  warunkiem  oraz w zakresie zgodnych z prawem.
 
3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie, zakresu ujawniania i wykorzystywanie jego danych osobowych, w celu bezpośredniego marketingu producenta przez dziesięć lat. Klient ma prawo do złożenia swobodnego pisemnego wniosku do sprzedającego do sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, które uważa iż są lub będą przetwarzane dla celów marketingowych bezpośredniego bez jego zgody i zasięgnąć ich likwidacji.
 
4. Klient się zgadza z tym, żeby sprzedający powierzył  pośrednika na przetwarzanie danych osobowych.
 
5. Klient oświadcza, że wszystkie jego dane są prawdziwe. Klient oświadcza, że jest świadomy konsekwencji podania nieprawdziwych danych, w szczególności, że takie działania mogłyby zostać zakwalifikowane jako przestępstwo.
 
6. Klient się zgadza na przetwarzaniu danych osobowych dla remarketingu pz wykorzystaniem dostępnych legalnych online narzędzi
 
XII. Okoliczności wykluczające odpowiedzialność za niewykonanie umowy
 
1. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie świadczenia w przypadku wystąpienia okoliczności z powodu  wyższej mocy.
 
2. Za wydarzenie wyższej mocy uważano wydarzenie, którego umawiające się strony nie mogły przewidzieć i któremu nie mogły one zapobiec nawet przy wywieraniu profesjonalnej opieki, a zwłaszcza wojna, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe, zmiany w przepisach i inne.
 
3.  W przypadku wystąpienia  wydarzenia zgodnie z pkt. 2 niniejszego artykułu Regulaminu, umawiające się strony  są zobowiązane informować o tym fakcie bez zbędnej zwłoki.
 
4. Pojawienie się niespodziewanych problemów technicznych lub awarii w logistyce zwalnia sprzedającego od uzgodnionych zobowiązań.
 
XIII. Postanowienia końcowe
 
1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wadliwym połączeniem na batz.pl. Zabezpieczenie komputera lub danych znajdujących się w komputerze obciąża klienta.
 
2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wadliwym połączeniem na batz.pl. Zabezpieczenie komputera lub danych znajdujących się w komputerze obciąża klienta.
 
3. Sprzedający ostrzega iż informacje opublikowane na batz.pl mogą być aktualizowane bez ostrzeżenia.
 
4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie lub specjalne szkody spowodowane użyciem informacji z batz.pl
 
5. Sprzedający może w każdej chwili i bez uprzedzenia zmienić towar znajdujący się na stronie internetowej batz.pl.
 
6.  Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu w każdej chwili.  Zmiany lub uzupełnienia w niniejszym Regulaminie wchodzą w ważność w dniu ich opublikowania na batz.pl.
 
7. Strony ustalili, iż wszelkie spory pomiędzy nimi wynikające ze stosunków prawnych wynikających z umowy lub umów związanych, w tym sporów dotyczących ważności, interpretacji i rozwiązaniu niniejszej umowy będą początkowo rozwiązywane  drogą porozumienia.
 
8.  Poprzez wysłanie zamówienia elektronicznego klient wyraża bezwarunkową akceptację Regulaminu sprzedającego.
 
 
W Katowice, dnia  1. 5.2017
TORRA s.r.o. - Expandeco - BATZ PL, Stara Droga 92, 40-093 Harbutowice - Skoczov
właściciel sklepu internetowego  batz.pl