Regulamin reklamacji | batz.pl

Regulamin reklamacji

Regulamin reklamacji

 

I. Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin reklamacji reguluje postępowanie firmy TORRA s.r.o. - BATZ.PL Expandeco - BATZ PL, Stara Droga 92, 40-430 - Skoczow (sprzedający), a klient (nabywca) przy wykonywaniu praw wynikających z odpowiedzialności sprzedającego za wady towaru.

 

2. Wysyłając zamówienie elektroniczne klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem reklamacji sprzedającego i zgadza się z nim. Regulamin reklamacji staje się dla klienta wiążacym w momencie wysłania zamówienia elektronicznego.

 

3. Regulamin reklamacyjny jest ogólnie dostępny na stronie internetowej batz.pl oraz w siedzibie sprzedającego pod adresem Tešedíkovo č. 541, 925 82 Tešedíkovo.

 

4. Reklamację muszą być złożone w formie pisemnej oraz wysłane na adres siedziby sprzedającego :

BATZ - Expandeco - BATZ PL, Stara Droga 92, 40-430 Skoczow, w zgodzie z Regulaminem reklamacj , szczególnie z pkt. III.

 

II. Kontrola towarów przy odbiorze

 

1. Po otrzymaniu towaru kulient jest zobowiązany sprawdzić opakowanie, w którym jest towar zapakowany. W przypadku uszkodzenia opakowania, klient jest zobowiązany spisać z kurierem protokół o stwierdzonych wadach towaru w czasie transportu. Jeżeli klient odbierze towar wbrew uszkodzonemu opakowaniu, sprzedający nie będzie akceptował żadnych reklamacji.

 

2. Kupujący zobowiązany jest do bezzwłocznego sprawdzenia dostarczonego towaru po jego otrzymaniu.

 

3. Jeżeli kupujący odkrywa uszkodzenia lub niekompletność towaru zgodnie z pkt. 2 niniejszego Regulaminu reklamacji,  jest on zobowiązany w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania przesyłki niezwłocznie towar reklamować u sprzedającego, inaczej będzie dostawa traktowana jako kompletna i bez wad. Jeżeli klient tak nie zrobi, reklamacje z tego powodu nie będą akceptowane przez sprzedającego. Jak złożyć reklamację opisano jest w pkt.lll niniejszego Regulaminu reklamacji.

 

III. Anulowanie – formularz do wymiany oraz reklamacji towaru (pobierz kliknięciem)

 

1. Klient jest zobowiązany wypełnić ANULOWANIE -  formularz do wymiany oraz reklamacji towaru w przypadku :

 

- odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie do 30 dni od dnia dostawy: Klient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie  do 30 dni od dnia dostarczenia, bez podania przyczyny. W tym przypadku klient nie ponosi kosztów w związku z odstąpieniem od umowy. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez klienta tylko wtedy, gdy produkt w pełni spełnia wymagania jakościowe i nie został on uszkodzony.

 

- zwrotu dostarczonych towarów przez pomyłke. Jeżeli klient stwierdzi, że zamawiany towar nie jest identyczny z towarem, który otrzymał, ma prawo do jego zwrotu do 30 dni od jego otrzymania. Klient nie ponosi żadnych kosztów, które powstały sprzedającemu w związku ze zwrotem towaru.

 

- wymiany towarów ze względu na nieodpowiedni rozmiar towaru. Kiedy klient stwierdzi że towar, który zamówił mu nie odpowiada ze względu na nieodpowiedni rozmiar, ma prawo do zwrotu otrzymanego towaru oraz jego wymiany za towar innego rozmiaru, i to do 30 dni od   dnia otrzymania towaru. Wymiana towaru może być zrealizowana tylko wtedy, gdy pozwala na to stan magazynu sprzedającego. W odwrotnym razie przyjmuje  się, iż    klient    odstąpił od umowy sprzedaży i będzie postępowanie według pierwszego          akapitu                 Regulaminu reklamacyjnego. Klient nie ponosi kosztów, które powstały             sprzedającemu                 ze względu na zwrot towaru. Koszty zwrotu towaru ponosi klient.              Sprzedający dostarczy   zamienny towar klientowi do 30 dni od dnia otrzymania              wypełnionego formularza razem             z dowodem zakupu oraz otrzymania towaru lub                powiadomi go w tym terminie iż             wymagany towar nie jest dostępny w magazynie i      wykonuje wniosek zgodnie z pkt 1.1      niniejszego Regulaminu reklamacji.

 

- Reklamacje wad towaru : Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z punktem IV. Regulaminu reklamacji

 

2. Jak postępować przy Anulowaniu – Odstąpieniu od umowy – Wymianie towaru

 

- klient jest zobowiązany podać w formularzu poniższe dane : datę otrzymania towaru klientem, imię i nazwisko klienta, PESEL, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego, adres dostawy towaru, na który ma być w razie wymiany dostarczony towar, opis towaru, który klient wymaga wymienić oraz opis towaru, który ma zostać wysłany razem z podaniem kodu, koloru, rozmiaru, ilości oraz ceny towaru, nazwę oraz numer konta banku klienta, nazwę oraz kod banku, w którym posiada konto, datę, miejsce oraz podpis klienta.

 

- klient jest zobowiązany dołączyć do formularza oryginał dowodu zakupu z sklepu internetowego batz.pl oraz zakupiony towar w oryginalnym opakowaniu.

 

- jeżeli formularz nie został kompletnie wypełniony lub nie został dołączony do niego dowód zakupu, ostatecznie, jeżeli nie został on wysłany do sprzedającego w oryginalnym opakowaniu, sprzedający zawiadomi klienta e-mailem o tym, aby uzupełnił on brakujące dane.

 

- jeżeli formularz nie został kompletnie wypełniony lub nie został dołączony do niego dowód zakupu, ostatecznie, jeżeli nie został on wysłany do sprzedającego w oryginalnym opakowaniu, sprzedający zawiadomi klienta e-mailem o tym, aby uzupełnił on brakujące dane.

 

- jeżeli klient nie odpowiada na wiadomości e-mail  sprzedającego w ciągu 3 dni od daty wysłania wiadomości e-mail od sprzedającego, sprzedający zastrzega sobie prawo do zaprzestania postępowania w tej refundacji, reklamacji i towary będą wysłane z powrotem do klienta na adres podany w formularzu, na jego koszty.

 

- towary będące przedmiotem wymiany / zwrotu / reklamacji muszą być kompletne, nieużywane, nieuszkodzone iw oryginalnym opakowaniu. Klient jest zobowiązany do ubezpieczenia towarów będących przedmiotem wymiany / zwrotu / reklamacji. Ryzyko uszkodzenia towarów będących przedmiotem reklamacji ponosi klient do momentu otrzymania tego towaru sprzedającym.

 

- klient jest zobowiązany wysłać kompletnie wypełniony formularz razem z wymaganymi dokumentami oraz towarem, który jest przedmiotem zwrotu/wymiany/reklamacji, na adres siedziby sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo nie odebrać towar wysłany za pobraniem przez klienta.

 

- łączna kwota towaru, który został zwrócony do sprzedającego, obniżona o opłatę manipulacyjną zostanie przekazana na rachunek klienta podany w formularzu w terminie 7 dni od dnia otrzymania wypełnionego formularza wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami oraz towarem, który jest zwracany z powodu opisanego w pkt. 1 niniejszego artykułu.

 

IV. Reklamacja towaru

 

1. Okres gwarancji jest 24 miesięcy a rozpoczyna się w dzień jego dostarczenia klientowi. Wady towarów i roszczeń wynikających z nich muszę być składane przez kupującego przed końcem okresu gwarancyjnego. Po upływie okresu gwarancyjnego wygasza prawo do dochodzenia roszczenia w całości.

 

2. Przy zakupie towaru od sprzedającego jest przy jego dostarczeniu dołączona faktura (dowód zakupu towaru), która służy jako karta gwarancyjna oraz list przewozowy.

 

3. Reklamować można tylko towary zakupione u sprzedającego w sklepie internetowym batz.pl, którego cena nabycia została zapłacona w całości.

 

4. Kupujący zobowiązany jest opisać jak najbardziej szczegółowo wadę, dla której towar reklamuje.

 

5. Za wadę towaru nie można uznać, zmianę właściwości towarów, które powstały w okresie gwarancyjnym w wyniku zużycia, niewłaściwego użytkowania, nieodpowiedniej lub niewłaściwej pielęgnacji , ze względu na naturalne zmiany w materiałach, z których wytwarzane są towary, w wyniku uszkodzenia klientem lub trzecią osobą, lub innych niewłaściwych ingerencji.

 

6. Reklamacja uzasadniona jest bezpłatna.

 

7.  Koszty dostawy reklamowanego towaru sprzedającemu ponosi klient.

 

8. Sprzedawca lub upoważniony pracownik lub inna odpowiedzialna osoba wyznaczona do naprawy, jest zobowiązany do niezwłocznego załatwienia reklamacji, w skomplikowanych przypadkach w ciągu 3 dni roboczych. Okres ten nie obejmuje czasu potrzebnego do oceny wad. Natomiast, załatwienie reklamacji nie może trwać dłużej niż 30 dni. Po upływie tego okresu ma klient takie same prawo jak gdyby chodziło o wadę, ktorą nie można usunąć.

 

9. Jeżeli sprzedający nie zaakceptuje reklamację do 3 dni roboczych, jest zobowiązany wysłać towar do oceny wad na własne koszty.

 

10 Przy złożeniu reklamacji sprzedający wyda klientowi potwierdzenie, które zostanie wysłane na adres e-mail podany w formularzu.

 

11. O załatwieniu reklamacji wyśle sprzedający dokument pisemny najpóźniej do 30 dni od dnia złożenia reklamacji, który będzie do nie wysłany na adres e-mail podany w formularzu.

 

V. Postanowienia końcowe

 

1.  Sprzedający wysyłając zamówienie elektroniczne potwierdza i zgadza się z tym, że komunikacja pomiędzy sprzedającym a klientem będzie się opierać głównie na korespondencji elektronicznej i dlatego klient jest zobowiązany podać na wszystkich dokumentach dla klienta aktywny oraz funkcjonujący adres e-mail.

 

2. Kontaktowy adres e-mail sprzedającego jest info@batz.pl. Korespondencja wysłana z innego adresu nie jest uważana za korespondencję wysłaną przez sprzedającego a sprzedający za nią w żaden sposób nie odpowiada..

 

3. Sprzedający ma prawo w każdej chwili zmienić lub uzupełnić niniejszy Regulamin reklamacji.

 

4. Zmiany lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu reklamacji jest wiążacy od dnia jego opublikowania na stronie batz.pl

 

 

W Katowice, dnia  1. 5.2017

TORRA s.r.o. - BATZ.PL Expandeco - BATZ PL, Stara Droga 92, 40-430  - Skoczow

właściciel sklepu internetowego batz.pl